ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΛΟΓΩ 2ης ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (2022)

Λεπτομέρειες Έργου:

Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : A.R.I.S. Architects S.A. Consulting Engineers

Αρχιτεκτονική Μελέτη : A.R.I.S. Architects S.A. Consulting Engineers

Στατική Μελέτη : CK Structural Engineers & associates

Φάση Μελέτης / Έργου : Μελέτη Στατικής Επάρκειας & Ενίσχυσης

Περίοδος Μελέτης : 2022

Στάδιο Μελέτης : Ολοκληρωμένη

Περιγραφή Έργου:

Αντικείμενο του γραφείου μας ήταν η στατική μελέτη επάρκειας υφιστάμενου βιομηχανικού κτιρίου από ωπλισμένο σκυρόδεμα και μεταλλικής στέγης εδραζόμενης επί αυτού, λόγω της απαίτησης αύξησης των επιβαλλόμενων φορτίων από την επέκταση του φωτοβολταικού σταθμού. Στο πλαίσιο της μελέτης αποτίμησης πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποτύπωσης και επί τόπου διερεύνησης των στοιχείων του φέροντος οργανισμού. Η επιφάνεια του δομήματος είναι περίπου 9.600 τ.μ. Μετά από υπολογισμούς προέκυψε η ανάγκη ενίσχυσης ορισμένων μελών της μεταλλικής στέγης είτε με συγκόλληση ελασμάτων, είτε με πλευρική τους εξασφάλιση ή ακόμα και αντικατάσταση τους με διατομές μεγαλύτερων διαστάσεων ή καλύτερης ποιότητας κοκ. Οι αναλύσεις αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας και ενίσχυσης πραγματοποιήθηκαν με τa λογισμικά Fespa 20 v.8.1.0.22 , SAP200 καθώς και με το BETON Express της RUNET.